Konferens

Anknytning och ensamkommande barn och ungdomar

– stöd och kunskap för ökad trygghet, självständighet och en god relation.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar är fler än någonsin i Sverige. Att ge dem tak över huvudet är prioriterat, men självklart vill man ge mer än så. Barn och ungdomar som flytt från ett land i krig befinner sig i en krissituation, har ofta blivit utsatta för trauma och är i stort behov av trygga och stabila vuxna i sin närhet som kan erbjuda stöd och lugn. Studier har visat att den som är otrygg har mellan dubbelt så stor och drygt tre gånger så stor risk att drabbas av ohälsa jämfört med den som är trygg.

Under en intensiv konferensdag tar vi upp en mängd frågor om hur ensamkommande barn och ungdomar ska kunna utvecklas till självständiga individer. Hur kan du bidra till att trygghet skapas och att ohälsa förebyggs? Hur knyter ungdomar från ex. Syrien och Afghanistan an till vuxna? Hur skiljer sig anknytning hos ungdomar från anknytning hos små barn? Ensamkommande barn och ungdomar som har lämnat sina föräldrar, syskon, sin kultur för ett annat land – hur påverkas anknytningen? Vad säger den senaste forskningen kring anknytningsteori? Många av barnen och ungdomarna lider av Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD), som tar sig uttryck i bl.a. aggressioner, ilska, oro. Hur påverkar PTSD möjligheterna att knyta an till vuxna?

Vilka strategier och insikter bör genomsyra arbetet med ensamkommande ungdomar för att de ska bli trygga, känna sig säkra och kunna utvecklas till självständiga individer?

Välkommen till en konferensdag fylld av kunskap förmedlad av experter!

Ur programmet

  • Senaste forskningen inom Anknytningsteori.
  • Studie: Att vara ensamkommande ungdom i Sverige idag – hur upplevs mottagandet och situationen? Vad måste vi tänka på för att förbättra ungdomarnas upplevelse?
  • Relationer och anknytning i vardagen – insikt och verktyg som du har nytta av i praktiken.
  • PTSD-kunskap för icke psykiatriker; hur tar sig PTSD uttryck? Vad ska man vara uppmärksam på? Påverkas möjligheterna att knyta an till nya vuxna av PTSD?
  • Uppgivenhetssyndrom pga. traumatisering eller depression – vilka insatser krävs?
  • Hur hjälpa till att förebygga uppgivenhetssyndrom?
  • Socialtjänst, familjehem, boenden, skola, kyrkan och fritidsgårdar – hur kan du ge ungdomarna det stöd de har behov av?