Språkstörning och språkutveckling i förskolan.

EN KURSDAG FÖR DIG SOM ÄR PEDAGOG I FÖRSKOLAN.

  • Hur utvecklar barn sitt eller sina språk?
  • Hur kan vi upptäcka om ett barn har svårigheter med språkutvecklingen?
  • Språk – så mycket mer än uttal och tal.
  • Språkstörning och skillnader mellan språkstörning och talstörning, selektiv mutism och autism: vad alla behöver veta!
  • Vad säger forskningen om barn som är “sena i starten” – när bör vi reagera?
  • Flerspråkig språkutveckling – myter och sanningar.
  • Forskningsbaserade språkstimulerande förhållningssätt i vardagen!
  • Visuellt stöd – vad, till vem och varför?

EN KURSDAG OM SPRÅKSTÖRNING I FÖRSKOLAN – FÖR DIG SOM ARBETAR I FÖRSKOLAN.

Förskolans läroplan betonar att språk och lärande och språk och identitetsutveckling hänger samman – och att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. De barn som har en försenad språkutveckling eller som har en språkstörningsdiagnos behöver extra stimulans och anpassningar för att utveckla sitt språk och för att vara delaktiga. Under denna utbildningsdag kommer ni få forskningsbaserad kunskap om språkutveckling, språkstörning och sätt att arbeta språkutvecklande och språkstimulerande i vardagen.

SYFTE OCH MÅL MED KURSDAGEN Förskolan är en viktig plats för barns språkutveckling och barns språkande, och språket är ett viktigt verktyg i leken, för att bygga sociala relationer, för att problemlösa, argumentera, reflektera och för att lära sig saker. Förskolans läroplan betonar att språk och lärande och språk och identitetsutveckling hänger samman – och att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Mellan 1-5 år sker en språklig explosion där barnet går från att peka, visa och säga ettordssatser till att kunna berätta och förhandla, och även börja utveckla språklig medvetenhet som är central för den senare läs- och skrivutvecklingen. För de flesta barn går detta lätt – barnen lär sig nya ord, utvecklar sin grammatik och kan uttrycka mer och mer komplexa tankar till synes utan ansträngning. Men för runt 10% av alla barn går inte den tidiga språkutvecklingen som förväntat. Dessa barn behöver mer stöd och ännu mer medveten språklig stimulans för att utveckla sitt språk, och ibland även anpassningar för att kunna kommunicera på sina villkor. Vissa kommer också att uppfylla kriterier för en språkstörningsdiagnos, vilket är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar. Målsättningen för denna dag är att du ska få ökade kunskaper om typisk språkutveckling och språkstörning för att tidigt kunna uppmärksamma de barn som behöver extra stimulans och stöd. Du kommer också få konkreta och forskningsbaserade förhållningssätt och verktyg som du kan använda i vardagen för att stimulera språklig utveckling och öka delaktigheten hos barn som är i språklig sårbarhet oavsett anledning. Dagen kommer innehålla verktyg och exempel från förskolans hela åldersspann, och föreläsning varvas med övningar och diskussionsuppgifter för att förankra och förtydliga.

KURSLEDARE:

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. från New York University. Hon arbetar som forskare vid Enheten för logopedi vid Karolinska Institutet där hon också undervisar på logopedprogrammet, och har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar. Hennes huvudsakliga inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva driver också sidan språkforskning.se med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden, och hon är en uppskattad föreläsare. Anna Eva är en mycket uppskattad föreläsare! 

Citat från Anna Evas tidigare åhörare: ”Det är inte vanligt att forskare kan berätta på ett sådant sätt att alla verkligen förstår. Bra upplägg, konkret och verksamhetsnära med mycket värme och utstrålning!”

Pdf med programmet kommer inom kort.